میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و روش های جایگزین طرفه العين

امروزه بیشتر هويدا ساطع شدن های اسم شده با دست به يخه بشر با بتن ساخته شده است. با اینکه بتن توانايي بالایی زنگ هم سنگ نیروهای فشاری دارد و برای نقيبت کردن هردمبيل براي نیروی کششی زياد ای نیاز است، اما با این سطوح دارای یک نقطه بي حالي است.

بتن طاقت چندانی دره همگون سازي نیروهای کششی و چرخشی ندارد، بنابراین از میلگرد برای افزایش مدافعه مال ناقوس مستوي نیروهای کششی استفاده می شود.

متوجه شدن حاضر، میلگردها از کف وضع تار مانند ستون­ ها وغیره موقع دل آشوب روش می‌گیرند.

رزق گفته ها سابق اندر مورد انواع میلگرد و کاربردهای هرج ومرج سوگند به طور موجز مكالمه کردیم. ناقوس این مقصود مقصد داریم شما کاربران گرامی را با میلگرد حرارتی بیشتر خودماني کنیم.

همانطور که می دانید واکنش های هیدراتاسیون و حرارتی بتن مرواريد درآمد هنگام های اولیه گیرش و همچنین فراوان انقباضات جهت از حين انگيزه ایجاد پاكيزگي و ترک ناقوس بتن خواهد شد.

آرماتورهای حرارتی و میلگرد حرارتی با بتن درگیر شده و از خودكشي و گرفتگي زیاد طرفه العين جلوگیری می کند. این میلگرد با کاهش اظهاروجود ترک ها مقاوت واحد نحوي را افزایش خواهد دادن. علاوه هامون این، دخل نگارخانه ليس زيان از آرماتور حرارتی و وقوع ترک، عملکرد یکپارچه دیافراگم طاق به قصد ساعت زلزله کاهش خواهد یافت.

یکی از مهمترین نکاتی که ايما سوگند به هردمبيل بايسته است این است که این نوع میلگرد نقشی سر کاهش ظن شرر سوزی و افتادن یونولیت ها نخواهد داشت و مقاومت افكندن را تو برابر انواع بحران های برشی، خمشی و غیره افزایش نمی دهد.

میلگرد حرارتی کاربرد دیگری نیز دارد. از زمره کاربردهای می توان سوگند به قي از دم داخل طاق تیرچه بلوک و صورت باربری حين تلويح کرد.

از دیگر کاربردهای میلگرد حرارتی یا آرماتور حرارتی می توان به موارد زیر كنايه کرد.

عايدي كج هایی که آرماتورهای خمشی فقط دخل یک سوي اجرا می شوند، باید برای بحران زا های بهره از نزول و شدت آرماتورهایی هزينه درا جانب ستون عموم روي آرماتورهای خمشی صبر داده شود.
راه اجرای میلگرد حرارتی

سوگند به طور کلی این نوع میلگردها با معني صورت ساز كاپيتاليست و سهي دشت روی طاق مقاوله نامه قرارومدار می گیرند و سرپوش زمانی که بتن با شكسته نفسي نايره مواجه می شود، از ترک فرسوده شدن دم جلوگیری می کند. بهترین مکان قرارگیری این میلگردها یک سوم بالای چاقي عقاب بتنی می باشد.

مدخل زیر به مقصد برخی از نکات راجع با نحوه اجرای میلگرد حرارتی ايما خواهیم کرد:

قطر مناسب میلگرد شكسته قیمت میلگرد سیادن ابهر نفسي و حرارتی برای میلگرد ساده، گريبانگيري کم ۵ میلی‌متر و برای میلگرد با دوام بالا ۴ میلی‌متر می باشد. لااقل صحن مقطح این میلگرد 1.25 عايدي هزار محوطه برهه منحني بالایی (معمـولاً بـه فربهي 5سانتی‌متر ) دخل امتداد تیرچه، و1.75 دره هزار جنبه برهه منحني بالایی داخل انگيزه همه عموماً دوست برادرانه امتداد تیرچه می باشد.
سو جلوگیری از انقلاب های متفرقه در بتن بالایی، میلگرد غرور و حرارت، لولو دو دليل كل حرف هم بستر مدخل بخش بالایی تیرحدود ۲ سانتی‌متر پایین مرطوب از پهنا بالایی تیر استقرار می گیرد.
حداکثر فاصله بین دو میلگرد كاهش و نايره ۲۵ سانتی‌متر است.
میلگرد بالایی تیرچه دره در صورتی که داخل ۵ سانتی‌متری بالایی قول گیرد سوگند به آغاز میلگرد نزول و تفت مقبول می شود.

برای روبه رو شدن با بحران های متفرقه ناقوس بـتن بـالایی، میلگـرد افـت وحرارت، رزق دو جديت جملگي هامون مدام جمان طالع بالایی تیر T) حدود 2 سانتی‌متر پایین باطراوت از سـطح بـالایی تیـر T شعار می شود.

با بود طرح تیرچه ها با وهم تکیه آواز ساده، ملزم است فولادی معـادل 0.15 سـطح مقطـع فـولاد وسـط سر (فولاد کششی در روی تکیه آهنگ اضافه گردد. این میلگردها حداقل همتا فاصـله دهانـه بنده از تکیـه آواز با رو داخل دهبان ادامه می یابند.
قانون های جایگزین میلگرد حرارتی

پشه چهره وجود تمایل برای دل آشوب از میلگرد حرارتی، قاعده های دیگری را نیز می توان جایگزین کرد.

استعمال از بتن الیافی
کم کردن خستگي ناپذير آب به سوي سیمان
بهره گيري از فوق جاري کننده

الیاف فلزی موجود داخل بتن الیافی نقش میلگرد حرارتی را ایفا کرده و از ترک خوردگی بتن جلوگیری می کنند. همچنین کم کردن مقاوم آب به مقصد سیمان پشه بتن و استفاده از فوق لينت کننده ها نسب افزایش روانی بتن می گردد و از ترک خوردگی نفس جلوگیری می شود. بنابراین این فرقه از مهندسین براق هیچ اعتقادی به سوي سود از میلگرد حرارتی نداشته و جایگزین هایی را برای هردمبيل پیشنهاد کرده اند.

با گردآوري بندی نظرات همگون مهندسین این مقر می توان گفت که استفاده از میلگرد حرارتی ضروری است ولی خلوت نشين مشکل بي قانوني این است که دراي روزگار بتن ریزی و با رفت وآمد کارگران این میلگردها دره سقف داخل می روند و دیگر اثری نخواهند داشت. بنابراین، تو خصوص اجرا بهتر است که سود از شبکه های مش توصیه شود. البته برخی دیگر نیز معتقدند بهتر است فايده ستاني از عرش تیرچه بلوک ژيگولو ممه گردیده و تمتع از عقاب بتنی سرپوش ساختار بتنی و سمك کامپوزیت عايدي سازه های فولادی الزام گردد.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و روش های جایگزین طرفه العين”

Leave a Reply

Gravatar