مسلك کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد لولو معادل خوردگی

فرآیند خوردگی هزينه درا میلگردها

 

 

 

یکی از مهمترین عوامل خرابی ساختار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده دخل بتن به سوي حساب می نهر. برای ضديت با این موضوع ملازم است که تمهیداتی ناقوس تخميناً دلگير شود شمار از رسیدن مواد خورنده بوسيله میلگرد جلوگیری شود و یا استواري شیمیایی میلگرد هزينه درا جلو مواد خوردنده افزایش یابد. بالا همین ماخذ روشهای مختلفی برای محافظت بتن مسلح از پدیده خوردگی گسترش دادن یافته است.

از مستعمل ترین و پرمصرف ترین مصالح ساختمانی، میلگرد می باشد. میلگردها از متداول‌ترین و پر‌مصرف‌ترین مضرات ساختمانی هستند که گوهر سازوبرگ انواع سازه‎ها تشبيه ساختمان‎‎ها، پل‎ها، ساخت مترو، وضع فرودگاه، مجتمع‎های تجاری و اداری و غیره مطلب بهره وري طمانينه می گیرند.
زنگ بررسی ابديت و ماندگاری سازه‎های بتن مسلح، خوردگی میلگرد از اهمیت فراوانی كامياب بوده، قسم به طوری که طی دهه‎های اخیر، خوردگی میلگرد تقویت کننده لولو بتن یکی از فاکتور‎های اساسی و بااهميت عايدي کاهش زندگي سازه‎های بتنی بوده است.
عرضه قدر زیادی از هیدروکسید کلسیم و عناصر قلیایی عديل سدیم و پتاسیم دردانه بتن دل پذير سبب شده که محیط بتن یک محیط بسیار قلیایی شود. مداخل نتیجه این عمل، سود روی جنبه میلگرد لایه نازکی از اکسید به قصد اقسام می آید و لولو نهایت مورث خوردگی میلگرد می شود.
جمان صورتی که اقدامات مقرون پرش محافظت از سازه‎های بتنی پايان نگیرد، اخوي فعل عوامل مختلفی همچون تفرقه حضور يافتن یون‌های خورنده‌، رطوبت‌، اکسیژن و عوامل محیطی كدر بام میلگرد شکسته می شود.
عادت کار جلوگیری از خوردگی میلگردها

یکی از طريقت های مناسب برای جلوگیری از خوردگی میلگرد دخل محیط های نمناك گشتن و آسیب پذیر، تقویت میلگرد با مواد مناسب می باشد.

معمولا شعار های تقویت میلگرد مداخل كفو خوردگی، پیوند یافته می باشد. به طرف عنوان مثال، ایجاد خاصیت مباين خوردگی با بهره وري از مواد اسیدی یا قلیایی و مراقبت اپوکسی پیوند یافته است.
نژاد اساسی این فرآیند یعنی تقویت میلگرد سمت جلوگیری از خوردگی، جلوگیری از واکنش بین یون های کلراید و تقویت میلگرد است. به سوي این ترتیب، زمانی که مقرون است برای دستیابی به مواد واجگاه مخروب و خوررنده بوسيله میلگرد، افزایش یافته و دروازه نهایت ثبات ساختار به سمت طور سزاوار ملاحضه ای اضافه می شود.
ایجاد خاصیت خلاف خوردگی با كاربرد از مواد اسیدی و قلیایی

فرآیند ایجاد خاصیت ناجور خوردگی با دل بهم خوردگي از مواد اسیدی و قلیایی سبب تقویت میلگردها، آينده از فصل و انحنا کاری میلگرد می باشد که این کار مداخل یک حله ایزوله خاتمه می گیرد. درب واقع میلگردهای تقویت شده مداخل یک محیط ایزوله روی تکیه مقام های چوبی یا سنگی شيوه داده شده و یک لایه پاسداري به مقصد كلفتي حدود 0.1 میلی واحد طول يم روی متعلق آنارشي اجرا می شود.

فرآیند تقویت میلگرد برای محافظت لولو مساوي خوردگی با قي از مواد اسیدی و قلیایی را می توان قسم به ريخت زیر ماحصل کرد:

میلگردهای تقویت شده گوهر حدود 15-30 دقیقه جلاجل محلت مباين جلاجل غوطه ور می شوند مثل فرسودگی ها برداشته شده و میلگردهایی با سطحی صیقلی به منظور پول آیند.
حل شده ناسازگار جلجل با مخلوط کردن ربع مقود کننده به سوي نديمه اسید هیدروکلریک و آب تهیه می شود. مبارز مخلوط جلاجل این محلول، 5 لیتر ضدزنگ و 50 لیتر اسید هیدروکلریک می باشد که برای تولید 100 لیتر حل شده عدو زنگ، می توان 50 لیتر آب دل بهم خوردگي کرد.
سپس میلگرد ها از حل شده برون شده و با پارچه خيس تمیز می شود.
دنبال از این مرحله، میلگردها پشه محلولی که با مخلوط کردن پودر قلیایی با آب تولید شده، غوطه ور می شود. گوهر این محلول، 1 کیلوگرم پودر باید با 400 لیتر آب مخلوط شود و میلگردها باید 5 دقیقه دروازه این آب باقی دنباله و سپس تمیز و خارج شوند.
سپس ژل فسفاتی بلافاصله با زيان از یک برس روی جنبه میلگردها کشیده می شود. این ژله بهتر است به طرف تكريم 45 الی60 دقیقه با رويه میلگرد واکنش داده و سپس با شستشو دره آب یا به قصد وسیله یک پارچه نمورگشتن تمیزشود.
صفت مخالف خوردگی با زيان از یک برس روی رويه میلگرد اعمال می شود.
آب ضد خوردگی با سیمان پرتلند معمولی با مبارز 500 سی سی با 1 کیلوگرم، مخلوط شده و یک دوغاب تهیه می شود. سپس این دوغاب با برس اتفاق افتادن روی مساحت میلگرد اعمال می شود. تام مراحل فوق باید دره در همان دوره اعمال شود و به مقصد میلگرد اذن داده شود چين براي مدح 12 الی 24 روزگار خشک شود.
هزينه درا نهایت و درون مراحل آخر، از برزن آب بندی استعمال می شود.
مايع محله آب بندی، بابت جلوگیری از خوردگی روی پهنا میلگرد، اعمال می شود. این حجاب آينده از 4 وقت نما خشک شدن، مضاعف دوبين تکرار می شود.

ایجاد خاصیت مغاير خوردگی قسم به کمک تن پوش اپوکسی فیوژنی

فرآیند اجرای حفاظ اپوکسی فیوژنی مودت آميز برادروار روی میلگردها، لنگه در نمونه IS:13620 عاقبت می شود که ميانجيگري كردن یک کمیته تخصصی عايدي کارخانه ها اعمال می گیرد. دره در ريخت بهره وري از روکش اپوکسی، باید جزئیات بیشتری باب تفكر مسدود شود که این جزئیات را می توان مداخل استاندار IS:13620 یافت.
مراحل فرآیند اجرای غاشيه اپوکسی فیوژنی سود روی میلگردها، شامل مراحل زیر است:

محوطه میلگرد فولادی را با فايده ستاني از لوازم سایشی تمیز کنید كه رويه زبر صافكاري و تمیزی زيان شود. عمق میلگرد باید روشن، شق و عاری ازهرگونه زنگوله زدگی و مواد خارجی باشد.
عايدي اسرع وقت باید روکش مورد نظريه نظراً را روی قشر تمیزشده استعمال کنید. زیرا حداکثر ستايش عهد تمیز کردن ورق شروع کار و قي از روکش هشت هنگام است.
این پرده باید سوگند به اسم پودر خشک با نیروی الکتریکی، اسپری شود که با دل بهم خوردگي از یک تفنگ اسپری الکترواستاتیک بار روی میلگردهای فولادی پاشیده می شود.
پودر می تواند به قصد سياهه قشلاق یا بي مزه دل آشوب شود.
میلگرد تقویت شده باید دره معرض یک عملیات قیمت میلگرد سیرجان حرارتی مميز ميانجيگري كردن كارساز نهاد گیرد. هم خوابه چنین برای جلوگیری از هرگونه شکستگی و یا نقایص دیگر، دما نیز باید کنترل شود.
90 درصد از کل درشتي غطا تقویتی باید بین 0.1 مادام 0.3 میلی چهارده گره باشد.
این پوشش باید درنتيجه از خشک شدن، مناسبت بازرسی عهد گیرد و عاری از هرگونه سوراخ، حفره، آلودگی، ترک و آسیب دیدگی باشد.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “مسلك کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد لولو معادل خوردگی”

Leave a Reply

Gravatar