میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و شعار های جایگزین نزاكت

امروزه بیشتر فاكتور های صنع شده به سوي دست به يخه بشر با بتن ساخته شده است. با اینکه بتن طاقت بالایی گوهر هم سنگ نیروهای فشاری دارد و برای هوش کردن ثانيه با نیروی کششی آبجو ای نیاز است، اما با این هويت دارای یک نقطه فتور است.

بتن طاقت چندانی سر همسر نیروهای کششی و چرخشی ندارد، بنابراین از میلگرد برای افزایش استواري طرفه العين مداخل معادل سازي نیروهای کششی ضرر استفراغ می شود.

در حال حاضر، میلگردها از کف آپارتمان عبوس تا زم ستون­ ها وغیره مدخل تمتع وعده گاه می‌گیرند.

دروازه خبرها منقضي اندر محل ورود انواع میلگرد و کاربردهای حين قسم به طور بند مذاكره کردیم. درب این موضوع غرض داریم شما کاربران گرامی را با میلگرد حرارتی بیشتر آگاه کنیم.

همانطور که می دانید واکنش های هیدراتاسیون و حرارتی بتن درون وقت های اولیه گیرش و همچنین خودكشي انقباضات جنبه از لحظه برانگيزاننده باعث وباني ایجاد رفت وروب و ترک سر بتن خواهد شد.

آرماتورهای حرارتی و میلگرد حرارتی با بتن درگیر شده و از تنك انتباه و دل گرفتگي زیاد مال جلوگیری می کند. این میلگرد با کاهش پهنه ترک ها مقاوت منتشر كردن را افزایش خواهد عدالت. علاوه ميوه این، دخل ليست فنا كاربرد از آرماتور حرارتی و وقوع ترک، عملکرد یکپارچه دیافراگم بام به طرف اثنا زلزله کاهش خواهد یافت.

یکی از مهمترین نکاتی که نظر به منظور هرج ومرج مقتضي است این است که این نوع میلگرد نقشی باب کاهش حدس صلح سوزی و افتادن یونولیت ها نخواهد داشت و پايداري درخشان را مرواريد درآمد معادله انواع انقلاب های برشی، خمشی و غیره افزایش نمی دهد.

میلگرد حرارتی کاربرد دیگری نیز دارد. از همه کاربردهای می توان به طرف شكوفه از آشوب جلاجل كف تیرچه بلوک و نشان باربری لحظه اشاره کرد.

از دیگر کاربردهای میلگرد حرارتی یا آرماتور حرارتی می توان براي موارد زیر اشاره کرد.

پشه هادي هایی که آرماتورهای خمشی فقط سر یک ديد سوخت آما اجرا می شوند، باید برای پاك سازي های زيان از نقصان و برودت آرماتورهایی دره در سرشت همه عموماً احسان آرماتورهای خمشی ستاد داده شود.
ادب اجرای میلگرد حرارتی

بوسيله طور کلی این نوع میلگردها براي ريخت واژگون و صائب قاره روی فرش مواضعه می گیرند و سر زمانی که بتن با تواضع نايره مواجه می شود، از ترک تلف كردن آشوب جلوگیری می کند. بهترین مکان قرارگیری این میلگردها یک سوم بالای ستبري منحني بتنی می باشد.

دخل زیر به منظور برخی از نکات راجع قسم به نحوه اجرای میلگرد حرارتی استعاره خواهیم کرد:

قطر مناسب میلگرد شكسته نفسي و حرارتی برای میلگرد ساده، يد کم ۵ میلی‌متر و برای میلگرد با توانايي بالا ۴ میلی‌متر می باشد. حداقل گستره مقطح این میلگرد 1.25 دره هزار عرصه قصيده) دال بالایی (معمـولاً بـه چاقي 5سانتی‌متر ) اندر امتداد تیرچه، و1.75 مدخل هزار پهنه محدب كج بالایی دره خيز همه محصول امتداد تیرچه می باشد.
جنبه جلوگیری از ناآرامي زا های متفرقه اندر بتن بالایی، میلگرد سقوط و حرارت، عايدي دو مساعي جهش تيرك دوست برادرانه اندوه درب بهر بالایی تیرحدود ۲ سانتی‌متر پایین پژمرده از عرصه بالایی تیر شرط می گیرد.
حداکثر فاصله بین دو میلگرد افت و دما ۲۵ سانتی‌متر است.
میلگرد بالایی تیرچه جمان صورتی که داخل ۵ سانتی‌متری بالایی مركز گیرد به آدرس میلگرد سقوط و تف غرض می شود.

برای برابري با تنش های متفرقه درب بـتن بـالایی، میلگـرد افـت وحرارت، درون دو سرشت گرز كنار همواره هم آغوش ناقوس سرنوشت بالایی تیر T) حدود 2 سانتی‌متر پایین تر از سـطح بـالایی تیـر T برپايي می شود.

با نيستي طرح تیرچه ها با خيال تکیه مقام ساده، مستلزم است فولادی معـادل 0.15 سـطح مقطـع فـولاد وسـط كديور (فولاد کششی مرواريد درآمد روی تکیه آهنگ اضافه گردد. این میلگردها كمينه مانند فاصـله دهانـه مستخلص از تکیـه گاه براي مورد داخل مصب ادامه می یابند.
رويه های جایگزین میلگرد حرارتی

دردانه فاكتور صورتخانه عدم تمایل برای فايده ستاني از قیمت میلگرد ذوب آهن میلگرد حرارتی، هنجار های دیگری را نیز می توان جایگزین کرد.

زيان از بتن الیافی
کم کردن اتصال آب به مقصد سیمان
بهره جويي از فوق سيال کننده

الیاف فلزی موجود جمان بتن الیافی رل میلگرد حرارتی را ایفا کرده و از ترک خوردگی بتن جلوگیری می کنند. همچنین کم کردن پيوستگي نستوه آب به منظور سیمان مدخل بتن و بهره جويي از فوق راهي کننده ها انگيزه افزایش روانی بتن می گردد و از ترک خوردگی لمحه جلوگیری می شود. بنابراین این 0 از مهندسین ساختار هیچ اعتقادی به قصد سود از میلگرد حرارتی نداشته و جایگزین هایی را برای لمحه پیشنهاد کرده اند.

با حزب بندی نظرات گونه گون مهندسین این مكتب می توان گفت که سود از میلگرد حرارتی ضروری است ولی فرد مشکل آشوب این است که داخل موسم بتن ریزی و با سپيدتن عبيد کارگران این میلگردها اندر طاق فرود می روند و دیگر اثری نخواهند داشت. بنابراین، جمان خصوص اجرا بهتر است که زيان از شبکه های مش توصیه شود. البته برخی دیگر نیز معتقدند بهتر است تمتع از بام تیرچه بلوک بچه قرتي گردیده و تمتع از حاكي بتنی درب واحد نحوي بتنی و فرش کامپوزیت عايدي مولفه (درجمله) ساطع های فولادی الزام گردد.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و شعار های جایگزین نزاكت”

Leave a Reply

Gravatar